alt

 

cutout1

   infoweb

 

งบทดลองรายเดือน ของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

- เดือน ตุลาคม 2559 แฟ้มแนบ

- เดือน พฤศจิกายน 2559 แฟ้มแนบ  

- เดือน ธันวาคม 2559 แฟ้มแนบ

- เดือน มกราคม 2559 แฟ้มแนบ

- เดือน กุมภาพันธ์ 2559 แฟ้มแนบ

- เดือน มีนาคม 2559  แฟ้มแนบ  

เดือน เมษายน 2559  แฟ้มแนบ  

เดือน พฤษภาคม 2559 แฟ้มแนบ

- เดือน มิถุนายน 2559  แฟ้มแนบ  

- เดือน กรกฎาคม 2559  แฟ้มแนบ 

- เดือน สิงหาคม 2559 แฟ้มแนบ  

เดือน กันยายน 2559 แฟ้มแนบ  icon new

 

 

 

 • การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แฟ้มแนบ icon new
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ แฟ้มแนบ icon new
 • การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) แฟ้มแนบ icon new
 • ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์และติดตามผู้ค้ากับภาครัฐมาบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog แฟ้มแนบ 
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) การแก้ไขงวดงานงวดเงิน  แฟ้มแนบ 
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ            GFMIS สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค แฟ้มแนบ 
 • การตั้งรหัสผ่านใหม่ ของผู้ใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มแนบ 
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้                          เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม แฟ้มแนบ 
 • ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้ค้าภาครัฐบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ e-Catalog แฟ้มแนบ    
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ UNDO แฟ้มแนบ 
 • ขอให้จัดส่งรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ แฟ้มแนบ  
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO แฟ้มแนบ  
 • บก.จับมือ รพ.เอกชน ขยายผ่าตัดล่วงหน้า 96 แห่งทั่วประเทศ แฟ้มแนบ 
 • ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 • ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                        แฟ้มแนบ 
 • การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) (01/07/2558) แฟ้มแนบ 
 • กรมบัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์รักษา รพ.เอกชน แฟ้มแนบ 
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (20/07/2558)แฟ้มแนบ
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท (30/06/2558)แฟ้มแนบ
 • ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (23/06/2558)แฟ้มแนบ
 • การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 54 ) (11/06/2558)แฟ้มแนบ
 • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ( ว 197 ) (04/06/2558)แฟ้มแนบ
 • เชิญประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย ครั้งที่ 7/2558 แฟ้มแนบ 
 • ระบบ e-GP มีการแก้ไข เรื่องการเบิกจ่าย ซึ่งแต่เดิมระบบเปิดให้หน่วยงาน                           สามารถแก้ไข "การเบิกจ่าย" (ผ่าน GFMIS ,ไม่ผ่าน GFMIS และ                                          ผ่านและไม่ผ่าน GFMIS) ได้ก่อนจัดทำร่างสัญญา
 • ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 58 เป็นต้นไป การแก้ไข "การเบิกจ่าย"                                                    จะแก้ได้เฉพาะหน้าจอสร้างเพิ่มโครงการเท่านั้น หน่วยงานจะไม่สามารถ                              เปลี่ยนการเบิกจ่าย ได้ ถ้าลูกบอลที่ 1 เป็นสีฟ้าแล้ว

   กรณีที่ทำผิดและต้องการแก้ไข ให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP                              (e-gp 01-0110) มา e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

 • การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แฟ้มแนบ 
 • การลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                        แฟ้มแนบ 
 • การลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด                      แฟ้มแนบ 
 • ประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 แฟ้มแนบ 
 • รายงานยอดเงินบริจาคกัณฑ์จอบ-กัณฑ์หลอนประจำปี พ.ศ.2558 แฟ้มแนบ 
 • เลื่อนโครงการประชุมชี้แจงการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญสัญจร แฟ้มแนบ 
 • เอกสารประกอบ โครงการบำนาญสัญจร สำนักงานคลังเขต 4  
 • 1.แฟ้มแนบ  2.แฟ้มแนบ 3.แฟ้มแนบ 4.แฟ้มแนบ 5.แฟ้มแนบ 6.แฟ้มแนบ 7.แฟ้มแนบ 8.แฟ้มแนบ 9.แฟ้มแนบ 10.แฟ้มแนบ 11.แฟ้มแนบ 12.แฟ้มแนบ 13.แฟ้มแนบ 14.แฟ้มแนบ 15.แฟ้มแนบ  16.แฟ้มแนบ 17.แฟ้มแนบ 18.แฟ้มแนบ 19.แฟ้มแนบ 
 • หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494  แฟ้มแนบ  
 • พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 แฟ้มแนบ  
 • การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo) แฟ้มแนบ 
 • บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) แฟ้มแนบ  
 • แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม (24/09/2557) แฟ้มแนบ 
 • การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 254 ) (19/09/2557) แฟ้มแนบ 
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน แฟ้มแนบ 
 • การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (02/07/2557) แฟ้มแนบ
 • การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น (30/06/2557) แฟ้มแนบ
 • ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ (23/06/2557) แฟ้มแนบ
 • ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด (21/05/2557) แฟ้มแนบ
 • การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/03/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 • การลงทะเบียนสิทธิการเข้าใช้งานใน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (30/04/2557) แฟ้มแนบ

 • วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน Web Report (MIS Static) สำหรับผู้บริหารระดับกรม (25/04/2557) แฟ้มแนบ

 • ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31/03/2557) แฟ้มแนบ

 • คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (28/03/2557) แฟ้มแนบ

 • การส่งเรื่องขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง สำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (25/03/2557) แฟ้มแนบ

 • การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (27/03/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 • การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24/03/2557) แฟ้มแนบ
 • ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (21/03/2557) แฟ้มแนบ
 • การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 21 ) (20/03/2557) แฟ้มแนบ
 • แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13/03/2557) แฟ้มแนบ
 • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 (04/03/2557) แฟ้มแนบ
 • การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (28/02/2557) แฟ้มแนบ
 • แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (27/02/2557) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ

 

 

alt

- ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลัง                      จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    * ประกาศผู้ชนะ แฟ้มแนบ icon new

    *  ประกาศเชิญชวน    แฟ้มแนบ  

    * ประกาศราคากลาง แฟ้มแนบ  แฟ้มแนบ  

    *  เอกสารประกวดราคา e-bidding  แฟ้มแนบ   

         ดูรายละเอียดและdownload เอกสารประกวดราคา e-bidding                                                                                ได้ทาง website : www.gprocurement.go.th

 

- ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้ค้าภาครัฐบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ e-Catalog แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ 

- แนวทางการปฏิบัติงาน e-GP ระยะที่ 3  แฟ้มแนบ  

- รายชื่อธนาคารที่เปิดใช้งานบริการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นขอ                    หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP แฟ้มแนบ 

 - ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิธี สิ้น ก.ย. บัญชีกลางดันกฎหมายใหม่เข้า ครม.หลังสงกรานต์

 แฟ้มแนบ 

 

alt

1. คู่มือสำหรับประชาชน icon new

2. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง

3.คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

4.คู่มือเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                         ของราชการ ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาค (หนึ่งจังหวัด                                                หนึ่งหน่วยงาน ต้นแบบ)

5.คู่มือการใช้รายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (User Manual WEB Vendor)(Government First Management Information Systems:GFMIS)

 

 

ทานคลงมณ2

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday129
mod_vvisit_counterThis week20
mod_vvisit_counterLast week1300
mod_vvisit_counterThis month2756
mod_vvisit_counterLast month2899
mod_vvisit_counterAll days954198